Hukuk - Avukatlık Kanunu

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Avukatlığın mahiyeti: Madde 1 –Avukatlık
virgs.gif
kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/1 md.) Avukat
virgs.gif
yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Avukatlığın amacı:
Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini
virgs.gif
her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları
virgs.gif
hakemler
virgs.gif
resmi ve özel kişi
virgs.gif
kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları
virgs.gif
emniyet makamları
virgs.gif
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri
virgs.gif
özel ve kamuya ait bankalar
virgs.gif
noterler
virgs.gif
sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla
virgs.gif
bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.
İKİNCİ KISIM
Avukatlık Mesleğine Kabul
Avukatlığa kabul şartları:
Madde 3 – (Değişik: 30/1/1979 - 2178/1 md.)
Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için :
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
virgs.gif

b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak
virgs.gif


Sayfa 1 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
4516
c) Avukatlık stajını tamamla¤¤¤¤¤ staj bitim belgesi almış bulunmak
virgs.gif

d) (Ek : 2/5/2001 - 4667/3 md.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.)
e) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak
virgs.gif

f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.(1)
İstisnalar:
Madde 4 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/4 md.)
Adli
virgs.gif
idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında
virgs.gif
Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde
virgs.gif
Danıştay üyeliklerinde
virgs.gif
üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük
virgs.gif
doçentlik
virgs.gif
yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl
virgs.gif
kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşullar aranmaz.

Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup da
virgs.gif
geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde hakimlik
virgs.gif
savcılık veya avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar
virgs.gif
3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçe’yi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış olmak kaydıyla
virgs.gif
3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşulların dışında tutulurlar.

Birinci ve ikinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında
virgs.gif
17 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilmesi gereklidir.

Avukatlığa kabulde engeller:
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Madde 5 – Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde
virgs.gif
avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur :

a) (Değişik : 2/5/2001 - 4667/5 md.) Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet
virgs.gif
irtikap
virgs.gif
rüşvet
virgs.gif
hırsızlık
virgs.gif
dolandırıcılık
virgs.gif
sahtecilik
virgs.gif
inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık
virgs.gif
ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak.

b) (Değişik: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim
virgs.gif
memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak
virgs.gif

c) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak
virgs.gif

d) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak
virgs.gif

e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak
virgs.gif

f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müfgisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar)
virgs.gif

g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak
virgs.gif

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.
(Değişik: 2/5/2001 - 4667/5 md.) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kazırtıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş
virgs.gif
paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.

——————————
(1) Bu maddeye
virgs.gif
2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunla
virgs.gif
(d) bendi eklenmiş
virgs.gif
varolan (d) ve (e) bendleri
virgs.gif
sırasıyla (e) ve (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
4517
(Değişik : 22/1/1986 - 3256/2 md.) Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde
virgs.gif
avukatlığa alınması isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir.

Şu kadar ki
virgs.gif
ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde
virgs.gif
sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.

Baroya yazılma istemi:
Madde 6 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/6 md.)
(…)(1) 4 üncü maddedeki koşulları taşıyanlar başvurdukları yer barosu levhasına yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler.
Karar:
Madde 7 – Baro yönetim kurulu
virgs.gif
levhaya yazılma istemi hakkında başvurma dilekçesinin varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ¤¤¤¤lidir.

Süresi içinde karar verilmediği takdirde
virgs.gif
adayın avukatlığa kabul istemi reddedilmiş sayılır. Bu halde aday bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. İtiraz üzerine 8 inci madde hükmü kıyas yolu ile uygulanır.

Redde veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair karara itiraz:
Madde 8 – Baro Yönetim Kurulu
virgs.gif
avukatlığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur.

Aday
virgs.gif
bu karara karşı
virgs.gif
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde
virgs.gif
kararı veren baro vasıtasiyle Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafından adaya
virgs.gif
itiraz tarihini tesbit eden bir belge verilir. Bu belge hiçbir vergi
virgs.gif
harç ve resme tabi değildir.

Türkiye Barolar Birliği
virgs.gif
itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra
virgs.gif
itirazı kabul veya reddeder. Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar vermezse
virgs.gif
itiraz reddedilmiş sayılır.

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/7 md.) Baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılması hakkındaki kararları
virgs.gif
karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma veya bulmama kararını ve itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere
virgs.gif
gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar
virgs.gif
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış
virgs.gif
aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

Baro yönetim kurulunun
virgs.gif
avukatlığı kabul isteminin reddi vaya kovuşturma sonuna kadar beklenmesi hakkındaki kararları
virgs.gif
süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.

(Değişik : 2/5/2001 - 4467/7 md.) Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı
virgs.gif
Türkiye Barolar Birliği
virgs.gif
aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise
virgs.gif
Adalet Bakanlığı
virgs.gif
aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilir.

Barolar
virgs.gif
kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.

_____________________
(1) 28/11/2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu arada yer alan “Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya“ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
4518
Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin:
Madde 9 – Avukatlık meslekine kabul edilen adaya
virgs.gif
ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir.

Avukatlığa kabul
virgs.gif
ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder.

Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra (Avukat) unvanını kullanmak hakkını kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
(Değişik dördüncü fıkra: 13/1/2004 – 5043/1 md.) Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri
virgs.gif
tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.

Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname verilirken
virgs.gif
baro yönetim kurulu önünde aşağıdaki şekilde andiçtirilir:

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/8 md.) Hukuka
virgs.gif
ahlaka
virgs.gif
mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim.

Avukatın andiçtirildiği
virgs.gif
andın metnini de kapsıyan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dosyasında saklanır. Tutanak baro yönetim kurulu üyeleri ile birlikte andiçen avukat tarafından imzalanır.

Ret kararının bildirilmesi:
Madde 10 – Avukatlık meslekine kabul edilmek için baroya başvuran bir adayın bu isteminin reddine veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair kararlar kesinleşince
virgs.gif
ilgili baro
virgs.gif
adayın adını diğer barolara ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde
virgs.gif
ret ve bekleme sebepleri ortadan kalkmadıkça
virgs.gif
hiçbir baro o kimseyi levhasına yazamaz.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ÜÇÜNCÜ KISIM


Yasak Haller

Avukatlıkla birleşemiyen işler:
Madde 11 – Aylık
virgs.gif
ücret
virgs.gif
gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev
virgs.gif
sigorta prodüktörlüğü
virgs.gif
tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.

Avukatlıkla birleşebilen işler:
Madde 12 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/3 md.)
Aşağıda
virgs.gif
sayılan işler 11 inci madde hükmü dışındadır:

a) Milletvekilliği
virgs.gif
il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği
virgs.gif

b) (Değişik : 2/5/2001 - 4667/9 md.) Hukuk alanında profesör ve doçentlik
virgs.gif
(1)

c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık
virgs.gif

d) Hakemlik
virgs.gif
tasfiye memurluğu
virgs.gif
yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet
virgs.gif

e) Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kaps¤¤¤¤¤ giren İktisadi Devlet Teşekkülleri
virgs.gif
kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri
virgs.gif
bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı
virgs.gif
üyeliği
virgs.gif
denetçiliği
virgs.gif

f) Anonim
virgs.gif
limited
virgs.gif
kooperatif şirketlerin ortaklığı
virgs.gif
yönetim kurulu başkanlığı
virgs.gif
üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık
virgs.gif

g) Hayri
virgs.gif
ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı
virgs.gif
üyeliği ve denetçiliği
virgs.gif

——————————
(1) Bu hüküm
virgs.gif
4667 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/5/2001 tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girmiştir.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
4519
h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayım müdürlüğü
virgs.gif

Milletvekilleri hakkında
virgs.gif
3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/9 md.) (e) bendinde gösterilenlerin
virgs.gif
Hazinenin
virgs.gif
belediye ve özel idarelerin
virgs.gif
il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında bulunan daire ve kurumların
virgs.gif
köy tüzel kişiliklerinin ve kamunun hissedar olduğu şirket ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzel kişilerin ve yüksek öğretimde görevli profesör ve doçentlerin yüksek öğretim kurum ve kuruluşları aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır.

Bu yasak
virgs.gif
avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.

Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet
virgs.gif
il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet
virgs.gif
il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar
virgs.gif
yalnız bu daire
virgs.gif
müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.

Avukatın hakim veya savcı ile hısımlık veya evlilik münasebeti:
Madde 13 – Bir hakim veya Cumhuriyet Savcısının eşi
virgs.gif
sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlarından olan avukat
virgs.gif
o hakim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez.

Bazı görevlerden ayrılanların avukatlık edememe yasağı:
Madde 14 – (İptal: Ana.Mah.nin 15/10/2002 tarihli ve E.:2001/309
virgs.gif
K.:2002/91 sayılı Kararı ile)

Yukarıki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Yüksek Mahkemeler hakimleri hakkında da uygulanır.
(Değişik: 22/1/1986 - 3256/4 md.) Devlet
virgs.gif
belediye
virgs.gif
il özel idare ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kaps¤¤¤¤¤ giren iktisadi Devlet Teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese
virgs.gif
bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar
virgs.gif
buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmeden ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve takipte bulunamazlar.

(Ek: 1/4/1981 - 2442/1 md.) Askeri Yargıtay Başkanı
virgs.gif
Başsavcısı
virgs.gif
İkinci Başkanı
virgs.gif
Daire Başkanları ve Üyeleri
virgs.gif
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı
virgs.gif
Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanı
virgs.gif
Genelkurmay Adli Müşaviri
virgs.gif
sıkıyönetim adli müşavirleri ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görevli hakim ve savcılar ile yardımcıları
virgs.gif
başka hizmetlere atanmış olsalar bile anılan görevlerden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile sıkıyönetim askeri mahkemelerinde avukatlık yapamazlar.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
DÖRDÜNCÜ KISIM
Staj

Genel olarak:
Madde 15 – (Değişik: 30/1/1979 - 2178/4 md.)
Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır.
Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde
virgs.gif
ne surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir.Sayfa 5
4520
Aranacak şartlar :
Madde 16 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/11 md.) 3 üncü maddenin (a)
virgs.gif
(b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları taşıyanlardan
virgs.gif
stajyer olarak sürekli staş yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar
virgs.gif
staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar.

Dilekçeye eklenecek belgeler :
Madde 17 – 16 ncı madde gereğince verilecek dilekçeye
virgs.gif
aşağıda gösterilen belgeler eklenir.

1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneği
virgs.gif

2. Adayın 3 üncü maddenin (f) ve 5 inci maddenin (a) bendlerinde yazılı halleri bulunmadığını gösteren bildiri kağıdı
virgs.gif

3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati
virgs.gif

4. Adayın ahlak durumu hakkında
virgs.gif
o baroya yazılı iki avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma kağıdı.

Bu belgelerin birer örneği baro başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Diğer örnek veya asılları barodaki dosyasında saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı hallerde
virgs.gif
adayın yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakatine ait belge aranmaz.

(Ek: 22/1/1986 - 3256/5 md.) Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kağıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde; aday hakkında Türk Ceza Kanununun 528 inci maddesine göre ceza tayin olunur.
İstemin ilanı:
Madde 18 – Adayın istemi
virgs.gif
yukarıdaki maddede yazılı hususlarla birlikte
virgs.gif
istem tarihinden itibaren on gün içinde baronun ve adalet dairesinin uygun bir yerinde onbeş gün süre ile asılarak ilan olunur.

Her avukat veya stajyer yahut diğer ilgililer
virgs.gif
bu süre içinde
virgs.gif
adayın stajyer listesine yazılmasına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki
virgs.gif
itirazın incelelenebilmesi
virgs.gif
açık delil veya vakıaların gösterilmiş olmasına bağlıdır.

Rapor:
Madde 19 – Baro başkanı
virgs.gif
istemin ilanından önce
virgs.gif
baroya bağlı avukatlardan birini adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve avukatlıkla birleşmiyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere görevlendirir.

Görevlendirilen avukat
virgs.gif
raporu en geç onbeş gün içinde baroya vermekle yükümlüdür.

Karar:
Madde 20 – Baro yönetim kurulu
virgs.gif
itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde
virgs.gif
19 uncu maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak
virgs.gif
adayın stajyer listesine yazılıp yazılmaması hakkında gerekçeli bir karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber
virgs.gif
bir örneği de incelenmek üzere dosyası ile birlikte o yer Cumhuriyet Savcılığına verilir.

Bu karar aleyhine baro yönetim kurulu üyeleri karar tarihinden
virgs.gif
o yer Cumhuriyet savcısı kararın kendisine verildiği
virgs.gif
ilgili ise kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
4521
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sayılır. Bu takdirde
virgs.gif
bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde aday Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/12 md.) Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere
virgs.gif
gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar
virgs.gif
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış
virgs.gif
aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

(Değişik : 2/5/2001 - 4667/12 md.) Adalet Bakanlığının yukarıdaki fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı
virgs.gif
Türkiye Barolar Birliği
virgs.gif
aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğinin verdigi kararlara karşı ise
virgs.gif
Adalet Bakanlığı
virgs.gif
aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilir.

Stajın başlangıcı :
Madde 21 – Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar. İtiraz yazılmayı durdurur.
Yanında staj yapılacak avukat:
Madde 22 – Avukat yanında staja başlıyabilecekleri Cumhuriyet savcılığınca baroya bildirilenler
virgs.gif
evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve muvafakatini aldıkları avukat yanında staja başlarlar.

Baro başkanının isteği veya ilgililerin başvurması üzerine
virgs.gif
baro yönetim kurulu
virgs.gif
stajın dilekçede gösterilenden başka bir avukat yanında yapılmasına karar verebilir.

17 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı belgeyi almak imkanını bulamıyan adayların hangi avukat yanında staj göreceğini baro başkanı tayin eder.
Avukat
virgs.gif
ikinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde stajiyeri kabul zorunluluğundadır.

Stajın yapılması ve stajiyerin ¤¤¤¤leri:
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Madde 23 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/13 md.)
Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler
virgs.gif
engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde
virgs.gif
mahkeme stajı sırasında Adalet Komisyonu
virgs.gif
avukat yanındaki staj sırasında ise baro yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre adalet komisyonu başkanı ve baro başkanı
virgs.gif
haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.

Stajyer
virgs.gif
avukatla birlikte duruşmalara girmek
virgs.gif
avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak
virgs.gif
dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek
virgs.gif
baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak
virgs.gif
baro yönetim kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ¤¤¤¤leri yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler
virgs.gif
meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar.

Staj raporları:
Madde 24 – (Değişik: 30/1/1979 - 2178/5 md.)
Staj
virgs.gif
Adalet Komisyonunun
virgs.gif
baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altında yapılır.

Stajiyer hakkında
virgs.gif
yanında staj gördüğü hakimler
virgs.gif
Cumhuriyet savcıları tarafından staj durumu
virgs.gif
mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge verilir.

Yanında staj görülen avukat tarafından
virgs.gif
ilk üç ayın bitiminde ve staj süresinin sonunda da kesin olarak
virgs.gif
staj durumunu ve adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu da kapsayan bir rapor verir.

Staj süresinin uzatılması:
Madde 25 – (Değişik: 2/5/2001 - 4667/14 md.)
Baro yönetim kurulu
virgs.gif
stajyer hakkında verilen raporları değerlendirir
virgs.gif
gerektiğinde kurul üyelerinden birini görevlendirmek suretiyle yapılacak inceleme sonuçlarını da göz önünde tutarak staj bitim belgesinin verilmesine veya staj süresinin altı aya kadar uzatılmasına karar verebilir.
 
Üst