Hukuk Başlangıcı - Hukuk Devleti

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
HUKUK DEVLETİ TANIMLARI


Prof.Dr. Şeref Gözübüyük:

Hukuk devleti anlayışının gerekleri konusunda değişik görüşlere rastlanmaktadır.Bununla beraber
virgs.gif
hukuk devletinin gereklerinden önemli olanları şöyle sıralayabiliriz:
a)Temel haklar güvenliği
virgs.gif

b)Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi
virgs.gif

c)Yasal yönetim
virgs.gif

d)Yönetimin yargısal denetimi
virgs.gif

e)Güçler ayrımı
virgs.gif

f)Demokratik rejim

Temel haklar güvenliği :Hukuk devletinin önemli gereklerinden biri
virgs.gif
temel hakların güven altına alınmasıdır.

Temel hakların güvenlik altına alınmasını sağlayacak hukuksal önlemler şöyle sıralanabilir:
a)Temel hakların anayasada yer alması
virgs.gif

b)Anayasanın katı bir anayasa olması
virgs.gif

c)Temel haklar konusunda yapılacak sınırlandırma ve düzenlemelerin yasa
ile yapılması
virgs.gif

d)Temel haklar yasayla düzenlerinken
virgs.gif
temel hakların özüne dokunulmaması
virgs.gif

e)Yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin yapıması
virgs.gif
gerekir.
Anayasa bunları gerçekleştirmek için gereken
virgs.gif
kuralları koymuş ve temel hak ve özgürlükleri geniş bir biçimde düzenlemiştir.Temel hak ve özgürlükler;Anayasada açıklı olan hallerde ve Anayasanın öngördüğü ölçüde sınırlandırılabilir.
Anayasa uygunluğun yargısal denetimi:Yasama organının anayasaya uygun hareket etmesini sağlamak amacı ile uygulanan yollardan en etkili olanı
virgs.gif
yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimidir.Ülkemizde bu denetim Anaayasa Mahkemesi ile sağlanmaktadır.

Yasal Yönetim:Hukuk devletinin diğer bir gereği yasal yönetim ilkesidir.
Yasal yönetim ilkesi
virgs.gif
yönetimin davranışlrına yasanın egemen alması demektirYasal yönetim deyimi
virgs.gif
kısaca
virgs.gif
yönetimin temel kuruluşlarının ve yönetim ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin yasa ile düzenlenmesi anl¤¤¤¤¤gelir.Anayasa
virgs.gif
yasal yönetim ilkesini gerçekleştirmek için çeşitli kurallar koymuştur.
Yönetimin yetkilerinin yasaya dayandırılması yeterli değildir.Yöneti-min yürürlükte bulunan yasalara
virgs.gif
gerçek anlamda uyması
virgs.gif
kısaca
virgs.gif
<saygı> duyması da gerekir.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yönetimin yargısal denetimi:Toplumda kişinin hak ve özgürlüklerinin yalnız kişiler arasında
virgs.gif
birbirlerine karşı korunması yetmez.Devlet etkinle- rine
virgs.gif
özellikle yönetimin yasal olmayan ve keyfi hareketlerine karşı korun-ması da gerekir.Yargı denetimi ile
virgs.gif
yönetsel işlem ve eylemlerden haksız-lığa uğrayan kimse
virgs.gif
yargı yerine baş vurarak
virgs.gif
haksızlığın giderilmesini yahut yönetsel işlemin iptalini isteyebilir.Bu denetim
virgs.gif
başında Danıştayın bulunduğu yönetsel yargı kuruluşları tarafından yapılır.Yönetimin yargı yolu ile denetimi yapılırken
virgs.gif
önemli olan hususlardan biri de yargı yerleri- nin ve yargıçların bağımsızlığının sağlanmasıdır.Eğer bunların bağımsız- lığı sağlanmamış ise yönetim üzerine yapılacak denetim <biçimsel> olmaktan öteye gidemez.

Güçler Ayrımı:Hukuk devleti için
virgs.gif
güçler ayrımı ilkesinin uygulanması
virgs.gif
yani yasama
virgs.gif
yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılması gerekmek- tedir.18. yüzyıl sonlarından beri gelen anayasacılık akımının genel amacı
virgs.gif
devlet yapısını ve bu yapının işlemesini belli kurallara bağlamak
virgs.gif
devlet içindeki güçlerin bir elde toplanmasını önlemek olmuştur.Devlet içindeki güçlerin bir elde toplanması
virgs.gif
özellikle yargı gücü ile yürütme görevinin ya da yasama ile yürütmenin bir elde toplanması
virgs.gif
hukuk devletinin önemli gereklerinden olan
virgs.gif
yönetimin yasallığı ilkesi ile yönetimin yargısal deneti- mi ilkesini
virgs.gif
etkisiz bırakabilir.

Demokratik Rejim:Bir ülkede hukuk devleti anlayışının egemen ola- bilmesi için yukarıda sayılan ilkelere gerek vardır.Bu ilkelerin hukuk yön- ünden sağlanması çoğu kez tek başına yeterli değildir.Hukuk devleti anla- yışının yerleşebilmesi
virgs.gif
gelişebilmesi için o ülkede
virgs.gif
siyasal özgürlüğe daya- nan demokratik bir rejiminin de olması gerekir.Bir bakıma hukuk devleti
virgs.gif
demokratik rejimi sınırlayan bir görüştür.Seçimle işbaşına gelen yasama organının yetkileri
virgs.gif
sert bir anayasa ve yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi ile sınırlandırılmıştır.İktidarın hukuk devleti anlayışı ile sınırlandırılması
virgs.gif
çoğunluk yönetimin baskısını önlemek için zorunlu bir koşul olarak görülmekte ve hukuk devleti demokratik rejimi ana ilkelerin- den biri sayılmaktadır.Mümtaz Soysal:

Gerek yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenme- sinde
virgs.gif
gerek yönetimin hukuka bağlılığını sağlamakta
virgs.gif
gerekse genel olarak bütün yasaların uygulanmasında yargı organlarının bağımsızlığı son derece önem taşımaktadır.Hukuk devletini gerçekleştirme yollarından biri de yargı bağımsızlığını yerleştirmek ve yargı kuruluşlarına güven duyulmasını sağlamaktır.


Hıfzı Veldet Velidedeoğlu:

Demokratik parlementer yönetim
virgs.gif
ister sivil ister askeri nitelikte olsun
virgs.gif
bütün yargının bağımsızlığı idarenin yargısal denetimi
virgs.gif
insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması
virgs.gif
sosyal devlet
virgs.gif
yani kişinin ekonomik ve sosyal durumunun ve geleceğinin devletçe güvence altına alınması
virgs.gif
kavramlaı gerçek hukuk devletini oluşturan temek ilkeler
virgs.gif
temel öğelerdir.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Anayasa Mahkemesi:

Hukuk devleti
virgs.gif
insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu adil bir düzen kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve faaliyetlerinde hukuka ve ananyasaya uygun bir devlet olmak gerekir.


Hukuk devleti
virgs.gif
her organının hukuka uygun davrandığı
virgs.gif
bu uygunluğun yargı organı tarafından denetlendiği durum- larda söz konusu olabilir.


Hukuk devleti ilkesi
virgs.gif
genel anlamda anayasayla ku- rulan düzene
virgs.gif
hukukun temel kurallarına saygı
virgs.gif
bağlılık ve uygunluğu an- latır.


Hukuk devleti
virgs.gif
insan haklarına saygı duyan ve bu hakları koruyan
virgs.gif
toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran;bu düzeni sürdürmekte kendisini hükümlü sayan
virgs.gif
bütün davranışlarında hukuk kurallarına ve anayasaya uyan
virgs.gif
işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlet demektir.Hukuk Devleti Kavramının TarihiHukuk devleti kavramı
virgs.gif
zaman içersinde ve bakış açılarına göre türlülük göstermiştir.Devlet gücünün hukuka bağlanmasında ve ölçülü kılınmasında
virgs.gif
kişisel özgürlüğün korunmasında özünü bulduğu- muz hukuk devletinin kökenleri Antik Çağdan Ortaçağa kadar uzanmakta- dır.Özgürlük düşüncesi kadar
virgs.gif
egemenin hukuka boyun eğmesi gerektiği de Antik Çağdan beri siyasi düşüncenin temel öğelerindendir.Aritoteles insan- ların değil
virgs.gif
aklın hüküm sürmesi gerektiğinden söz eder.Ortaçağda egemen- in yasadan bağımsızlığı kadar onun sub lege konumuda söz konusudur.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Onun hukuku korumak görevinden.ülkesinin temel yasalarına uymak görevi de türer.Her ne kadar kıta Avrupasında gereğince gelişememiş olsa da bu bağlılık Anglosakson çevrede sonraki gelişmeleri etkileyecek derecede kök salmıştır.Bu düşünce nihayet Locke’un<Yasa- koyucu ya da en yüce güç keyfilikle ve rastlantısal kararlarla yönetebilmek yetkesine sahip olduğu sanısına kapılmamalıdır.Bu güç adaleti kamuya du- yurulmuş sürekli yasalar ve tanınmış ve yetkilendirilmiş yargıçlar yardımı ile gerçekleştirmelidir.>savına dek uzanmaktadır.Montesqueieu’nün güçler ayrılığı kuramı da
virgs.gif
örneğin Sir John Fortuscue’nün
virgs.gif
tiranların despotluğu karşısında ancak karışımlı ve hukukla dengeli bir yapıyla ılımlılaştırılmış bir egemenlikten
virgs.gif
yani rex politice imperans’ından esinlenmektedir.Nihayet
virgs.gif
hukuk devletinin temelinde gerilere doğru uzanan bir diğer öğe ise yurttaş- ın
virgs.gif
egemenin keyfiliğine sınırlar çeken ve haklarda özgürlük olarak korunan o eski özgürlüğüdür.Ortaçağ özgürlüğü bir hukuki bağımlılıktan özgürlük değil
virgs.gif
aksine bir status’ta
virgs.gif
bir status hukukunda köklenmiş bir konumdur ki bu
virgs.gif
insanın 17. yüzyılda doğal hukukla ileri sürülen doğal özgürlüğü ile iliş- kilendirilerek
virgs.gif
18.yüzyılda devletin sınırı ve amacı olacaktır.Hukuk devletinin kökenlerinden sonra
virgs.gif
dilsel yapısıyla <hukuk devleti> kavramı olarak kullanıldığı düşüncelerin tarihçesine de gözatalım.Weckler hukuk devletini bir devlet biçimi olarak değil
virgs.gif
bir dev- let türü olarak
virgs.gif
aklın devleti olarak görmektedir.Von Aretin devleti<makul genel iradeyle yönetildiği ve yalnızca genel iyinin amaçlandığı>bir kurum olarak kavramaktadır.Bunun karşıt kavramları ise monarşi ya da aristokrasi değil
virgs.gif
despotluk ve teokrasidir.Hukuk devleti kavramının temelini oluşturan ve modern anlam ele alan
virgs.gif
akliyeci doğal hukuk kuramını benimsemiş olan I. Kant’tır.Ona göre devlet
virgs.gif
hukuk yasaları altında biraraya gelmiş insanlar- ın birliğidir.Bu hukuk yasaları ilk hukuk devleti için biçimlendirici nitelikte akıl ilkeleriydi.Bunların giderek daha da işlendiği bir genel kamu hukuku kuramında devlet bütün bireylerin yararına ortak bir kurumdur.Bu bakım- dan varoluşun konusu
virgs.gif
özü
virgs.gif
artık kamusal ve siyasi alandan devlet öncesi alana yani kamusal ve siyasi olanın orada işlev kazandığı özel ve toplumsal alana kaymaktadır.

Devletsel-kamusal düzenin nedeni bulunduğu kişi ötesi değerlerin yerine özerk
virgs.gif
bireysel öznenin sınırlayıcı anlamda kendi yasama- cılığı ve kendini gerçekleştirmesi geçmektedir.Devletin yaratması gereken koşullar özgürlüğün ve bireysel mülkiyetin güvence altına alınması talebi ile biçimlenirken
virgs.gif
hukuk devleti düzeninin kazanç ve mülkiyetle ilişkili kentsoylu karakteri de oluşmaktadır.Üniter
virgs.gif
materyel ve formel bir devlet ilkesi olarak hukuk devleti
virgs.gif
öteki devlet biçimlerini yönetim biçimleri duru- muna sokmaktadır.Hukuk devleti buna göre özgürlükçü olmasına rağmen
virgs.gif
koşulsuz bir demokrasi eğilimi taşımaktadır
virgs.gif
Yurttaşların devlet yaş¤¤¤¤¤ etkin katılımı olarak siyasi özgürlükleri
virgs.gif
kentsoylu özgürlüğün güvenceye alınması ve tamamlanması olarak bir anlam taşımakta
virgs.gif
ölçülerini ve sınırlarını burdan almaktadır.Burada hemen hukuk devletinin en önemli temel taşlarından birini zikretmek gerekir:Hukuk devleti niteliğindeki bir anayasal düzenin ekseni<yasa kavramı>dır.Hukuk devletinin yasa kavramı kendi içersinde bir yandan nesnel-içeriksel diğer yandan formel iki unsuru bölünmez bir bütün durumunda biribirleriyle ilişkilendirmektedir.Buna göre yasa
virgs.gif
kamuya ve tartışmaya açıklık ile özellik taşıyan bir süreçte halkın temsilcilerinin rızası koşuluyla oluşan genel rasyonel bir kuraldır.Halkın temsili koşulu yurttaşın özgürlüğü ilkesini ve öznesel konumunu korumak- ta;yasanın genelliği
virgs.gif
yurttaşların medeni ve toplumsal özgürlük alanlarına herkes için aynı genellikte geçerli tanımlamaları ve sınırlamaları aşar biçim de ortaya çıkacak müdahaleleri önlemekte;Kamuya ve tartışmaya açık biç- imde öngörülen yasama süreci ise;yasanın içeriğini belirlemekte insanın u- laşabileceği en yüksek akla uygunluk derecesinin gerçekleşmesine olanak vermektedir.Bu koşullarda oluşan yasayla idare eylemlerinde ve işlemler- inde bağlamakta
virgs.gif
yönlendirmekte ve sınırlanmaktadır.Yasa bütün bunlara göre
virgs.gif
bireylerin genel iradelerinin ve özerliklerinin temel oluşturduğu bir özgür devlet iradesi olarak görünmektedir
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Hukuk Devleti Kavramını Geliştiren Kaynaklar


Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi

İnsan haklarının belirlenip korunmasına yönelik ilk resmi ve ö- nemli belgedir.1789 tarihli ve 17 maddeden oluşan Fransız İnsan ve Vatan- daşlık Hakları Bildirisi
virgs.gif
daha sonra birçok anayasayı etkilemiştir.Bu bildiri- de özetle şu görüşlere yer verilmiştir:İnsanlar özgür ve eşit doğarlar ve böy- le kalırlar.Bütün politik kuruluşların temel amacı insan haklarının
virgs.gif
özgürlü- ğün
virgs.gif
mülkiyetin
virgs.gif
güvenliğin korunmasıdır.Özgürlük başkasına zarar verme- yen herşeyin yapılabilmesidir.Hakları kullanmanın sınırları kanunla belirle- nir.Kimse kanunun emretmediği birşeyi yapmaya zorlanamaz.Kimse ka- nunun belirlediği hallerin ve şekillerin dışında tutuklanamaz
virgs.gif
Herkes suçu sabit olana kadar masumdur.Mülkiyet kutsal ve dokunulmaz bir haktır.


1791 Amerikan Haklar Bildirisi

Fransız insan ve vatandaşlık hakları bildirisini tamamlayıcı nite- liktedir.Kısaca şöyledir:Kongre;Konuşma
virgs.gif
toplanma
virgs.gif
ibadet ve basın özgür- lüğünü kısatlayamaz.Vatandaşın şahsı
virgs.gif
evi ve belgeleri haksız arama ve elkoymalara karşı teminat altındadır.Kimsenin malı
virgs.gif
karşılığı tam olarak ödenmedikçe kamunun kullanılması için alınmaz.Amerikan Anayasası 1865’te önemli bir değişlikle köleliği kaldırmış
virgs.gif
mahkeme kararı olmadık- ça kimsenin hayatına son verilmeyeceği
virgs.gif
özgürlük ve mülkiyet haklarından yoksun bırakılamayacağı hükme bağlanmış ve oy hakkının ırk ve renk ne- deniyle kaldırılamayacağı ve sınırlanamayacağı belirtilmiştir.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan sahip oldukları insanlık onurunu ve eşit ve vazgeçilmez haklarını tanımak
virgs.gif
yeryüzündeki özgürlük
virgs.gif
adalet ve barışın temeli olduğundan
virgs.gif

İnsan haklarına kayıtsızlık ve saygısızlık
virgs.gif
insanın vicdanını yaralayan vahşi davranışlarla sonuçlandığından ve insanların ifade ve inanç özgürlüklerini kullandıkları ve korkudan ve yoksulluktan kurtuldukları bir dünya meydana getirmek herkesin en yüksek arzusu ilan edildiğinden
virgs.gif

İnsanların zulüm ve baskı yönetimlerine karşı son bir çare ola- rak isyana başvurmaya zorlamamaları için insan haklarının hukuk devleti ile korunması gerektiğinden
virgs.gif

Uluslararasında dostane ilişkilerin gelişmesini sağlamak esas olduğundan
virgs.gif

Birleşmiş Milletler halkları
virgs.gif
temel insan haklarına
virgs.gif
insanlık onuruna ve değerlerine
virgs.gif
erkek ve kadınların eşit haklara sahip olduklarına olan inançlarını Birleşmiş Milletler şartında teyid ederek
virgs.gif
daha geniş özgür- lükler düzeni içinde toplumsal ilerlemeye ve yüksek standartlara ulaşmaya karar verdiklerinden
virgs.gif

Üye Devletler
virgs.gif
Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde insan haklarına ve temel özgürlüklere her yerde saygı gösterilmesini ve gerek- tiğinin yerine getirilmesini sağlamaya taahüt ettiklerinden
virgs.gif

Bu taahüdün bütünüyle gerçekleşmesi için hak ve özgürlükler üzerinde ortak bir anlayış bulunması büyük önem taşıdığından
virgs.gif

İşte bu nedenlerle
Genel Kurul;
İsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu bil- dirgeyi her zaman göz öünüde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye
virgs.gif
giderek artan ulusal ve uluslar arası ön- lemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanın- masını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirisini ilan eder.

Madde1.Bütün insanlar özgür
virgs.gif
onur ve haklar bakımından eşit doğar- lar.Akıl ve vicdana sahiptirler
virgs.gif
birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla dav- ranmalıdırlar.

Madde2.Herkes
virgs.gif
ırk
virgs.gif
renk
virgs.gif
cinsiyet
virgs.gif
dil
virgs.gif
din
virgs.gif
siyasal veya başka bir görüş
virgs.gif
ulusal veya sosyal köken
virgs.gif
mülkiyet
virgs.gif
doğum veya herhangi bir ayrım gözet- meksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlükler- den yararlanabilirler.Ayrıca
virgs.gif
ister bağımsız olsun
virgs.gif
ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurtaşı olsun
virgs.gif
bir kimse hakkında
virgs.gif
uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal hukuksal veya uluslar arası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeye- cektir.

Madde3.Yaşamak
virgs.gif
özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde4.Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulunduğurulamaz
virgs.gif
kö- lelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde5.Hiç kimseye işkence yapılamaz
virgs.gif
zalimce
virgs.gif
insanlık dışı veya o- nur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde6.Herkesin
virgs.gif
her nerede olursa olsun
virgs.gif
hukuksal kişiliğinin tanın- ması hakkı vardır.

Madde7.Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.Herkesin bu bildir- geye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit konumda hakkı vardır.
Madde8.Herkesin anaysa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğ-
Neyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yo- luna başvurma hakkı vardır.
Madde9.Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz
virgs.gif
tutuklanamaz ve sürgün edilemez.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Madde10.Herkesin
virgs.gif
hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suçyüklenirken
virgs.gif
tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahke- me tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde11.
1)Kendisine bir suç yüklenen herkes
virgs.gif
savunması için gerekli olan tüm gü- vencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda
virgs.gif
yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça
virgs.gif
suçsuz sayılır

2)Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslar arası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılmaz. Kimse ye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Madde12.Kimsenin özel yaş¤¤¤¤¤
virgs.gif
ailesine
virgs.gif
konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz
virgs.gif
şeref ve adına saldırılamaz.Herkesin bu gibi karış- ma ve saldırılara karşı yasa tarafında korunmaya hakkı vardır.

Madde13.
1)Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
2)Herkes
virgs.gif
kendi ülkesi de dahil olmak üzere
virgs.gif
herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Madde14.
1)Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanakların- dan yararlanma hakkı vardır.
2)Gerçekte siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı eylemden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.
Madde15.
1)Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
2)Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.
Madde16.
1)Yetişkin her erkeğin ve kadının
virgs.gif
ırk
virgs.gif
yurttaşlık veya din bakımından her- hangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurma hakkı vardır.

2)Evlenme sözleşmesi
virgs.gif
ancak evlenceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
3)Aile
virgs.gif
toplumun doğal ve temel unsurudur
virgs.gif
toplum ve devlet tarafından korunur.

Madde17.
1)Herkesin tek başına veya başkalrıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.
2)Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.
Madde18.Herkesin düşünce
virgs.gif
vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.Bu hak
virgs.gif
tek başına veya topluca
virgs.gif
açık olarak ya da özel biçimde öğrenim
virgs.gif
uygu- lama
virgs.gif
ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.

Madde19.Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır.Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek
virgs.gif
ülke sınırları söz konusu ol- maksızın
virgs.gif
bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak
virgs.gif
elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.

Madde20.
1)Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma
virgs.gif
dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.

2)Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.
Madde21.
1)Herkes
virgs.gif
doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

2)Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.
3)Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir.Bu irade
virgs.gif
gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.

Madde22.Herkesin
virgs.gif
toplımun bir üyesi olarak
virgs.gif
sosyal güvenliğe hakkı var- dır.Ulusal çabalarla ve uluslar arası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre
virgs.gif
herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonemik
virgs.gif
sosyal ve kültürel haklarının gerçekleş- tirilmesi hakkına sahiptir.

Madde23.
1)Herkesin çalışma
virgs.gif
işini serbestçeseçme
virgs.gif
adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işşizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2)Herkesşn
virgs.gif
herhangi bir ayrım gözetmeksizin
virgs.gif
eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
3)Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal korunma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverili bir ücrete hakkı vardır.
4)Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.
Madde24.Herkesin dinlenmeye
virgs.gif
eğlenmeye
virgs.gif
özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaaya hakkı vardır.

Madde25.
1)Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme
virgs.gif
giyim
virgs.gif
ko- nut ne tıbbi bakım hakkı vardır.Herkes
virgs.gif
işsizlik
virgs.gif
hastalık
virgs.gif
sakatlık
virgs.gif
dulluk
virgs.gif
ya ş- lılık
virgs.gif
ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumu- nda güvenlik hakkına sahiptir.

2)Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır.Bütün çocuklar
virgs.gif
evlilik içi veya dışı doğmuş olsun
virgs.gif
aynı sosyal güvenlikten yararlanır.

Madde26.
1)Herkes eğitim hakkına sahiptir.Eğitim
virgs.gif
en azından ilk ve temel eğitim aşa- masında parasızdır.İlköğretim zorunludur.Teknik ve mesleksel eğitim her- kese açıktır.Yüksek öğretim
virgs.gif
yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.

2)Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgür- lüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır.Eğitim
virgs.gif
bütün uluslar
virgs.gif
ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış
virgs.gif
hoşgörğ ve dostluğa özendirilmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3)Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek
virgs.gif
öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

Madde27.
1)Herkes toplumun kültürel yaş¤¤¤¤¤ serbestçe katılma
virgs.gif
güzel sanatlardan yararlanma
virgs.gif
bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

2)2)Herkesin yaratıcısı olduğu bilim
virgs.gif
edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.


Madde28.Herkesin bu bildirgeyi öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekle- şeceği bir toplumsal ve uluslar arası düzene hakkı vardır.
Madde29.
1)Herkesin
virgs.gif
kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ¤¤¤¤leri vardır.

2)Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken
virgs.gif
başkaları- nın hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağ- lanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınır- lamalara bağlı olur.

3)Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.
Madde30.Bu bildirgenin hiçbir kuralı
virgs.gif
herhangi bir devlet
virgs.gif
topluluk veya kişiye
virgs.gif
burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edil- mesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçim- de yorumlanamaz.
 
Üst