Tsk Bilimsel Karar Destek Faaliyetleri

Gök Yeleli Bozkurt

New member
Katılım
29 Nis 2008
Mesajlar
1,947
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Bozkurtlardan Birine Sorun
Ülkemizin savunmasını ve bekasını sağlamak amacıyla silahlı kuvvetlerin sahip olması gereken yetenek ve sistemlerin günümüzün ve geleceğin şartlarına uygun olarak planlanması ve programlanması ile harekat, kuvvet, personel, lojistik, istihbarat ve sağlık alanlarındaki planlama faaliyetleri sürecinde �bilimsel karar destek� yöntemleri kullanılmaktadır. Söz konusu bilimsel karar destek yöntemleri ile ilgili Şekil-1�deki süreç temel olarak;

# Analiz ihtiyacı/sorunun tanımlanması
# İhtiyaç duyulan verinin toplanması ve derlenmesi,
# Analitik modeller ve simülasyon sistemleri vasıtasıyla analizlerin yapılması,
# Karar alternatiflerinin üretilmesi ve karar verici makama sunulması aşamalarından oluşmaktadır.

browse.php


Şekil-1: Bilimsel Karar destek Süreci

Söz konusu süreç kapsamındaki faaliyetler Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) bünyesindeki bilimsel karar destek birimleri tarafından icra edilmektedir. Gnkur. Bşk.lığı bünyesinde teşkil edilen �Bilimsel Karar Destek Merkezi�nin temel görev ve sorumlulukları, harekat araştırması, teknoloji analizi ve modelleme ve simülasyon ana fonksiyonları temelinde;

# Genelkurmay Başkanlığı Karargahına bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapmak,

# TSK�nin kısa, orta ve uzun vadeli silahlanma, savunma araştırma ve geliştirme ile ilgili stratejileri ve ihtiyaçları bilimsel yöntemler kullanarak belirlemek,

# Savunma bilim ve teknolojilerindeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek


# ARGE Faaliyetlerini yönlendirmek ve koordine etmek


# Modelleme ve simülasyon faaliyetlerini yönlendirmek ve koordine etmek olarak tespit edilmiştir.

Harekat Araştırması / Analiz Fonksiyonu

Harekat araştırması, askeri belirsizlik ortamındaki faaliyetlere (kuvvet yapısı oluşturma, en maliyet-etkin silah sistemi seçimi, lojistik destek, personel planlama vb.) yönelik karar alternatiflerini tespit etmek amacıyla icra edilen bilimsel bir yaklaşımdır.

Harekat araştırması çalışmaları Şekil-2�de görüldüğü üzere, �Müşterek Karargah� düzeyinden, �Taktik Komuta ve Sistem� düzeyine kadar �Askeri/Politik durum�, �müşterek konsept ve kuvvet etkinlik analizi�nden �ana silah/sensör sistemlerinin etkinlik analizleri�ni içermektedir.

browse.php


Teknoloji Analizi Fonksiyonu

Kuvvet yapısının, her geçen gün kontrolü, takibi ve geliştirilmesi güçleşen ulusal teknoloji altyapısı temelinde geliştirilmesi önemlidir. Bu maksatla ulusal ve uluslararası savunma araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri bir sistem bütünlüğü içerisinde �Savunma Havacılık ve Uzay Araştırma ve Teknoloji Projeleri Tanımlama Planlama Yönlendirme ve Kontrol Sistemi� (SARGES) ve �Uluslararası Silahlanma Araştırma ve Teknoloji Faaliyetleri Yönetim Sistemi� (USAT) temelinde tanımlanmakta, planlanmakta, yönetilmekte ve kontrol edilmektedir.

Modelleme ve Simülasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi Fonksiyonu

Bilimsel karar destek faaliyetlerinde kullanılan en önemli araçlardan birisi �Modelleme ve Simülasyon (MODSİM)� sistemleridir. Savunma bütçelerindeki kısıtlamalar, sürekli değişen ve gelişen harekat/görev ihtiyacı, daha az maliyetle daha fazla etkinlik prensibi, analiz araçları içinde MODSİM�e özel bir önem kazandırmıştır. Bu kapsamda, �TSK Modelleme ve Simülasyon (MODSİM) Vizyonu ve Master Plan Dokümanı� hazırlanmış ve bu dokümanda, TSK MODSİM vizyonu; �TSK'nin görevlerini daha etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yerine getirebilmesine destek sağlamak maksadıyla, millî MODSİM sistemlerinin, 21 nci yüzyıl MODSİM teknolojilerine ve standartlarına uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak, yaygınlaştırmak; gerekli MODSİM yönetimini ve teşkilâtlarını oluşturmak� olarak ortaya konulmuştur.

Bu vizyona ulaşabilme yönündeki TSK MODSİM Misyonu ise; �Her an kullanıma hazır, operasyonel olarak geçerli, komuta-kontrol-haberleşme-bilgisayar-istihbarat-keşif-gözetleme (C4ISR) ve hedef değerlendirme sistemleri ile entegrasyonu sağlanmış, bütünleşik ve/veya yüksek çözünürlüklü ve müşterek harekâta yönelik analitik modeller, yapıcı, sanal ve gerçek simülasyon sistemleri ve simülatörler vasıtasıyla;

# Durum muhakemeleri ve karargâh etütleri ile çözülemeyecek kadar karmaşık olan askeri problemlerin millî MODSİM sistemleri ile analiz edilmesini sağlamak,

# TSK personelinin öğretim, eğitim ve tatbikat fonksiyonuna yönelik karar verme becerilerini daha maliyet/etkin olarak geliştirmek

# TSK�nin ihtiyaç duyacağı silâh sistemi, teçhizat ve malzemeler ile ilgili teknolojilerin ve konseptlerin araştırma-geliştirme-mühendislik sürecinde analiz edileceği temsili ortamları ve/veya sanal prototipleri yaratmak,

# TSK MODSİM faaliyetleri kapsamındaki, yönetim, teşkilâtlanma, öğretim ve eğitim ile millî model ve simülasyon sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi ile ilgili ilke, usul ve standartları tanımlamak ve güncel tutmak� şeklinde belirlenmiştir.

Harekat araştırması ve teknoloji analiz çalışmaları, anılan vizyon ve misyon temelinde geliştirilen modeller ve simülasyon sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
 
Üst